Na nivou strategije analiziraju se:

  • Tržište i konkurencija
  • Poslovni modeli
  • Faktori uspeha
  • Osnovne vještine

Osnovni procesi preduzeća posmatraju se od početka do kraja, analiziraju se njihove prednosti i slabosti kao i potencijal za napredak.

U pregledu IT arhitekture detaljno se analiziraju pokrivenost procesa sistemom, prikaz poslovnih tokova kao i interfejs sistema.

Ova analiza strategija, procesa i sistema omogućuje pripremu efikasnog plana implementacije s posebnim naglaskom na prioritetne oblasti, prednosti koje se mogu u kratkom roku realizovati, planove realizacije i procjenu troškova.